بهترین دبیران

برای شناسایی بهترین دبیر

ابدا باید به درون خود رجوع کنید

بهترین دبیر دبیری است که شما با او راحت باشید

بسیاری از موارد با برقراری ارتباط با دبیر میزان یادگیری شما چندین برابر خواهدشد

سپس توان علمی دبیر است ، یک دبیر خوب از ابتدا باید توان خوبی در قبال درس مورد تدریس خود داشته باشد

به عبارتی برای تدریس مطالعه لازم و بر درس تسلط داشته باشد، ه